ALGEMENE VOORWAARDEN

  1. In geval van verhindering voor een geboekt consult, workshop of training wordt u verzocht daarvan 48 uur van te voren bericht te geven anders wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Sensi Pedagogie  aangeboden cursussen, workshops, trainingen, lezingen of anderszins, hoe ook genaamd, verder in deze voorwaarden alle gezamenlijk aangeduid als cursus.
  2. Het doorgang vinden van de aangekondigde opleidingen is afhankelijk gesteld van het aantal aanmeldingen, zulks per cursus altijd naar inzicht en beoordeling van Marjan de Oude. Wanneer de cursus geen doorgang vindt, ontvangt de deelnemer uiterlijk drie dagen voor de geplande aanvangsdatum van de cursus bericht. Het reeds betaalde bedrag zal zo spoedig mogelijk worden teruggestort op dezelfde rekening als waarvan het desbetreffende bedrag is ontvangen.
  3. Aanmeldingen voor de aangeboden cursus/coachtrajecten dienen voor de geplande aanvangsdatum van die cursus in bezit van Marjan de Oude te zijn. Eerder gedane aanmeldingen voor cursussen kunnen tot drie weken voor de aanvangsdatum gratis schriftelijk (marjan@sensipedagogie.nl) worden geannuleerd, of gewijzigd.
  4. Wanneer de deelnemer de aanmelding van de cursus schriftelijk (marjan@sensipedagogie.nl) terugtrekt binnen twee weken voor aanvangsdatum van die cursus, dan zal de deelnemer 50% van het volledige cursusgeld verschuldigd zijn.
  5. Wanneer de deelnemer de cursus/coachtraject wil afbreken nadat deze inmiddels is begonnen, dan is de deelnemer het volledige opleidingsgeld verschuldigd.
  6. De deelnemer dient de verschuldigde opleidingsgelden op tijd, overeenkomstig het daaromtrent voor onderscheiden opleidingen op het aanmeldingsformulier voor die cursus bepaalde, aan Marjan de Oude te voldoen. Wanneer voor een cursus wordt doorverwezen naar een betaalsysteem, dan dient men deze vooraf te voldoen.
  7. Verkopen of afstaan aan derden van lesmateriaal is op geen enkele wijze toegestaan. Het auteurs- en eigendomsrecht van speciaal voor de cursus vervaardigd lesmateriaal blijft te allen tijde bij het Marjan de Oude of enig ander in het cursusmateriaal vermelde rechthebbende van de cursus mogen niet anders gebruikt worden door de deelnemer dan voor persoonlijke studie. Het auteurs en het eigendomsrecht berusten bij Marjan de Oude
  8. Marjan de Oude kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van het toepassen van de lesstof door de deelnemer of enig andere derde. Deelname aan de cursus(sen) is vrijwillig. De deelnemer/-neemster is verantwoordelijk voor zichzelf en voor zijn/haar daden en handelingen tijdens de cursus en tijdens zijn/haar verblijf in de aangeboden accommodaties. De cursus/coachtrajecten zijn en kunnen niet worden beschouwd als (vervanging van) medische en/of psychiatrische consulten en/of behandeling(en). Marjan de Oude kan nimmer verantwoordelijk gesteld worden voor enige schade door cursisten ondergaan, noch voor schade veroorzaakt door medecursisten.
  9. Marjan de Oude behoudt zich het recht voor om in gevallen van overmacht, zoals ziekte, overlijden, stakingen etc. de aanvangstijd of datum van de opleidingen te wijzigen en/of voor deskundige vervanging te zorgen.
  10. ​Door inschrijving wordt de deelnemer verondersteld volledig kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en hiermee akkoord te gaan.